Zásady zpracování osobních údajů Beskydská golfová, a s.

Úvod

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ochrana osobních údajů patří k základním povinnostem, které plníme při své podnikatelské činnosti. Osobní údaje, které zpracováváme, jsou stále pod naší kontrolou, přičemž díky technickým a organizačním opatřením, která jsme přijali, jsme schopni zabezpečit osobní údaje před neoprávněným přístupem, jejich ztrátou či zničením. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, z jakých zdrojů je získáváme, za jakým účelem a jakým způsobem je zpracováváme, komu mohou být dále předány, dobu jejich zpracování a jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

 

Informace o správci osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Beskydská golfová, a.s., se sídlem č. p. 415, 739 61 Ropice, IČO 25352920, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1463 (dále také jen „Správce“). V případě, že budete potřebovat informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo uplatnit svá níže uvedená práva, můžete tak učinit písemnou formou - doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu: anna.cieslarova3@trz.cz, případně se informovat na telefonním čísle +420 724 478 520.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme

1) Identifikační údaje:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum narození
 • adresa pobytu
 • daňové identifikační číslo a IČ u fyzické osoby - podnikatele

 

2) Kontaktní údaje:

 • telefonní číslo
 • číslo faxu
 • e-mailová adresa
 • případně doručovací adresa

 

3) Ostatní údaje:

 • název golfového klubu, jehož jste členem
 • členské číslo a výše handicapu (HCP)
 • výsledky golfového turnaje
 • údaje o vyúčtovaných a uhrazených platbách za hru
 • bankovní účet v případě obchodního styku

Rozsah zpracování osobních údajů je závislý na účelu, pro který jsou osobní údaje v konkrétním případě zpracovány.

 

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme

Osobní údaje získáváme především od Vás, a to v souvislosti se sjednáním hry na golfovém hřišti Golfového areálu Ropice, při organizování a pořádání golfových soutěží nebo při uzavírání obchodně dodavatelských vztahů. V některých případech získáváme osobní  údaje také z evidence České golfové federace, která je veřejně dostupná nebo od pořadatelů golfových turnajů. Ve všech případech však postupujeme transparentně.

 

Pro jaké účely jsou osobní údaje zpracovány a na jakém právním základě

Osobní údaje zpracováváme především pro účely poskytování služeb spojených s Vaší hrou na golfovém hřišti Golfového areálu Ropice a také s Vaší účastí na golfových turnajích a soutěžích pořádaných v tomto golfovém areálu. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě plnění smlouvy o poskytnutí služby spojené s hrou na golfovém hřišti Golfového areálu Ropice, uzavřené s Vámi nebo ve Váš prospěch.

Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely uzavírání a plnění obchodních smluv v souvislosti se zajištěním dodávek zboží a služeb pro naši společnost. Právním základem zpracování je v tomto případě splnění smlouvy, kterou s Vámi uzavřeme.

Osobní údaje zpracováváme rovněž za účelem plnění svých právních povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví a daňových předpisů.

Zpracováváme také Vaše výsledky, které dosáhnete na golfových turnajích a soutěžích pořádaných v našem golfovém areálu a v případech stanovených předpisy České golfové federace je poskytujeme golfové federaci k uveřejnění na jejich webových stránkách.

Z průběhu konání golfových turnajů jsou obvykle pořizovány fotografie (momentky) nebo obrazový záznam (videozáznam). Z takto pořízených fotografií či obrazových záznamů však nevytváříme evidenci o zobrazených fyzických osobách ani k nim nepřiřazujeme další osobní údaje, tedy tyto obrazové údaje dále nezpracováváme. Máte však právo odmítnout pořízení fotografie nebo obrazového záznamu, ze kterých je možno určit totožnost Vaší osoby.

 

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává naše společnost (Správce) jen pro shora uvedené účely, přičemž celý proces zpracování je po organizační a technické stránce zabezpečen tak, aby nedošlo k protiprávnímu či neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména ze strany třetích osob. Vaše osobní údaje jsou pro nás důvěrné. Správce však může poskytnout Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu a pro vymezený účel také těmto osobám:

 • osobám, které poskytují Správci služby, se kterými je spojeno zpřístupnění osobních údajů (např. IT služby, registrační systém pro hru, zpracování výsledků turnajů, účetní a daňové poradenství)
 • pořadatelům golfových turnajů (zejména výsledky)
 • České golfové federaci, IČ: 45251100 (jméno a příjmení, registrační číslo, HCP, golfový klub, výsledek turnaje)
 • státním orgánům a dalším osobám, které jsou na základě právních předpisů oprávněny si osobní údaje vyžádat.

Při výběru osob, které pro Správce na základě smlouvy o zpracování provádějí s osobními údaji zpracovatelské operace (zpracovatelé), je kladen důraz na jejich odbornost, důvěryhodnost a schopnost zabezpečit po organizační i technické stránce řádné zpracování osobních údajů a ochranu práv dotčených subjektů.   

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty osobám ze zemí mimo Evropskou unii.

 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje budou zpracovávány (uloženy) jen po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovány. V případě smluvního vztahu budou Vaše osobní údaje uloženy nejméně po dobu trvání smlouvy, resp. po dobu potřebnou pro její realizaci a uplatnění práv ze smlouvy, která nebude delší než 10 let. Pro účely zpracování výsledkových listin golfových turnajů a soutěží budou osobní údaje uloženy po dobu  60 dnů od data konání turnaje. Pro účely plnění zákonných povinností Správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, budou osobní údaje uloženy po archivační dobu stanovenou právními předpisy, nejdéle však po dobu 10 let.

 

Profilování

Na základě poskytnutých osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování ze strany Správce.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány podle zásad stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („dále jen GDPR“). Z těchto zásad pro Vás vyplývají práva, jejichž hladký výkon jsme povinni řádně zajistit. Jedná se o následující práva:

 

 • Právo na informace a přístup k osobním údajům

Máte právo kdykoliv se obrátit na Správce za účelem získání informací, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv, a pokud tomu tak je, máte právo získat od Správce příslušné potvrzení a také přístup k těmto osobním údajům a informacím v rozsahu uvedeném v čl. 15 GDPR. Bude Vám rovněž poskytnuta kopie zpracovaných osobních údajů.

 

 • Právo na opravu osobních údajů

Máte právo žádat, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil Vaše nepřesné osobní údaje nebo doplnil neúplné osobní údaje, které o Vás vede.

 

 • Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

Máte právo žádat, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, pokud nemá dostatečný právní důvod pro jejich zpracovávání.

 

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

Dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich údajů, zejména pokud popíráte přesnost Správcem zpracovávaných údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, případně vznesete námitku proti zpracování, máte právo požádat Správce, aby omezil jejich zpracování. V takovém případě budou Vaše osobní údaje pouze uloženy a bez vašeho souhlasu nebudou jiným způsobem zpracovávány.

 

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně, máte právo na tzv. přenositelnost údajů, to je právo obdržet osobní údaje, jež jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. ve formátu PDF).

 

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na základě oprávněného zájmu Správce  nebo pro účely přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. V případě námitky týkající se přímého marketingu již nebudou Vaše osobní údaje pro tento účel dále zpracovávány. V ostatních případech Správce posoudí, zda na jeho straně existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy nebo svobodami a může tak pokračovat ve zpracování či nikoliv. O výsledku posouzení Vás bude Správce bez zbytečného odkladu informovat.

 

Uplatnění práv

Svá práva můžete uplatnit u Správce ve formě a na kontaktní údaje uvedené v části „Informace o správci osobních údajů“.  Na základě Vaší žádosti Vás bude Správce informovat o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, o čemž budete včas informováni.

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Pokud se budete domnívat, že došlo k porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Správcem, můžete také podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.