Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) informujeme, že v souvislosti členstvím v klubu, zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR a podle § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) údaje členu v následujícím rozsahu: 

 1. jméno a příjmení, titul, 
 2. datum narození, 
 3. adresu místa pobytu, 
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství, 
 5. telefonní číslo, 
 6. e‐mailovou adresu, 
 7. rodné číslo (se souhlasem).

Údaje uvedené pod body 2. až 7. jsou veřejně nepřístupnými údaji, které jsou chráněny heslem a jsou poskytovány pouze pro účely klubové evidence a evidence v rámci ČGF. Člen má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po klubu jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě. 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním systému klubu a ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin, organizace hry golfu, vedení handicapu, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehledů členské základny hráčů golfu pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy. Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1. až 7. po dobu 10 let ode dne, kdy přestane vykonávat činnost, pro kterou byl evidován/a. 

Informujeme, že klub předává osobní údaje těmto správcům a zpracovatelům: 

 • České golfové federaci, 
 • Českému olympijskému výboru, 
 • České unii sportu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,
 • Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, 
 • dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem zejména: 
  • vedení evidence členské základny ČGF na základě směrnic a rozhodnutí orgánů ČGF a s tím souvisejícími činnostmi:
  • evidence hráčů golfu včetně vedení handicapu;
  • organizace hry golfu;
  • zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží;
  • tvorba žebříčků;
  • zjištění výkonnosti hráčů;
  • zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy;
  • zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy;
  • zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF. 
  • vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, 
  • žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS
 • třetím osobám vykonávající pro klub objednané činnosti na základě smlouvy, a to zejména za účelem:
  • vedení učetnictví
  • vedení evidence členské základny na základě interních přepisů klubu
  • rozesílaní informací o činnosti klubu
  • rozesílání marketingových sdělení objednaných klubem
  • případně dalších činností potřebných pro činnost klubu na základě stanov

Dále informujeme že člen má  právo: 

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (čl. 15 GDPR), 
 • požadovat jejich opravu (čl. 16 GDPR), 
 • na výmaz mých Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 GDPR, 
 • na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 GDPR, 
 • na přenositelnost Osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR, 
 • podat stížnost proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji podle čl. 77 GDPR u dozorového úřadu. 

Správcem osobních údajů je Beskydský golfový klub z.s., IČ 63699419, se sídlem Ropice 415, 739 61 Třinec, a Česká golfová federace, IČ 452 51 100, se sídlem Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5.