Místní pravidla

MÍSTNÍ PRAVIDLA

 

Hranice hřiště (viz. definice Mimo hřiště)

Hranice hřiště je označena bílými kolíky.

Při hře na jamce č.7 Železné devítky je na pravé straně jamky vnitřní hranice vyznačena bílými kolíky s jednou černou stranou. Tyto kolíky jsou při hře na dané jamce brány jako hraniční objekty. Při hře na jiné jamce jsou považovány za nepohyblivé závady.

Půda v opravě

V půdě v opravě je hra zakázána. Beztrestný drop na nejbližší místo úlevy.

Všechny plochy ohraničené bílou čárou, nebo vymezené modrými kolíky. Pokud je použito obojího značení, pak kolíky oblast označují a čáry vymezují její hranice.

Všechny plochy na hřišti označené nápisem GUR.

Všechny bankry, ve kterých probíhá oprava jsou považovány za půdu v opravě.

Za půdu v opravě jsou považována veškerá poškození hřiště vzniklá v souvislosti s výstavbou nových jamek a bankrů (vyjeté koleje, nezatravněné plochy, volná zemina, nebo kamení a podobně).

Spáry mezi travními drny v poli a na jamkovišti jsou půda v opravě. Jestliže hráčův míč v poli leží

v takové spáře, nebo se jí dotýká, nebo když hráči taková spára překáží v jeho zamýšleném švihu, pak hráč může využít úlevu podle Pravidla 16.1b. Avšak k překážení nedochází, jestliže taková spára překáží hráči pouze v postoji. Všechny spáry v rámci jedné souvislé oblasti jsou s ohledem na využití úlevy považovány za jednu. To znamená, že když po spuštění míče dochází k překážení jakékoli spáry, hráč musí postupovat podle Pravidla 14.3c (2), i když se míč nachází do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího bodu úplné úlevy.

Díry po odstranění pohyblivých závad v poli.

Francouzské drenáže (kamením nebo štěrkem vyplněné drenážní rýhy).

Erozní poškození bankrů způsobené tekoucí vodou (splachy).

Jakákoli poškozená oblast, kterou za takovou prohlásí rozhodčí.

Nepohyblivé závady

Kameny v blízkosti stromů, na kterých je umístěna cedulka s označením dárce.

Všechny cesty se zpevněným povrchem. Za cestu se považuje i nezatravněná část hřiště, která s cestou přímo souvisí do vzdálenosti délky jedné hole od cesty.

Permanentní visuté vedení

Jestliže míč zasáhne drát nebo kabel výškového elektrického nebo jiného vedení, rána se musí zrušit a beztrestně opakovat (viz Pravidlo 14.6). Ostatní části vedení se považují za nepohyblivé závady.

Volné přírodní předměty

Pokud není uvedeno jinak, mulčovací kůra kdekoli na hřišti nenabízí žádnou zvláštní možnost úlevy. Jednotlivé kousky mulčovací kůry jsou volné přírodní předměty.

Dropovací zóny

Na jamce č. 8 Železné devítky, jestliže míč jako poslední protne hranici červené trestné oblasti (červené kolíky s černou hlavou) přiléhající k jamkovišti a za jamkovištěm po celé délce (až k asfaltové cestě), hráč může postupovat podle Pravidla 17.1d, nebo může jako doplňkovou možnost s jednou trestnou ranou spustit míč v dané dropovací zóně.

 

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA (není-li uvedeno jinak):

Hra na rány: dvě trestné rány; Hra na jamky: ztráta jamky

 

Přerušení hry z důvodu nebezpečné situace (Pravidlo 5.7)

Okamžité přerušení hry:             Jeden dlouhý zvukový signál.

Přerušení hry:                    Tři po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.

Obnovení hry:                    Dva po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.