Warunki handlowe

Warunki handlowe pobrać tutaj

Warunki handlowe  dotyczące zakupów online realizowanych w spółce  Beskydská golfová, a.s., z siedzibą 739 61 Ropice, numer budynku 415, numer identyfikacyjny 25352920, NIP  CZ25352920, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym (KRS) prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, wydział B, wkładka 1463 regulujące kwestię związane ze sprzedażą towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego, znajdującego się pod adresem internetowym www.beskydgolf.com oraz w aplikacji Ropice Golf Resort (zwanej dalej aplikacją).

1. Postanowienia wstępne

1.1 Niniejsze warunki handlowe  (zwany dalej "Warunkami") spółki Beskydská golfová, a.s. (zwanej dalej "Sprzedającym") zgodnie z postanowieniami §1751 ust. 1 ustawy nr 89, Dziennik Ustaw z roku2012, Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zwany dalej "Kodeksem cywilnym"), regulują wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej "Umową kupna") zawartej między Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedającego na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.beskydgolf.com (zwanej dalej "Stroną internetową"), za pośrednictwem interfejsu Strony internetowej (zwanego dalej "Interfejsem internetowym sklepu") oraz w aplikacji Ropice Golf Resort .
1.2.    Warunki handlowe  nie dotyczą przypadków w których osoba, która zamierza nabyć towary lub usługi od Sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą, która podczas zamawiania towarów lub usług działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

1.3. Postanowienia odmienne od warunków mogą zostać uzgodnione w umowie zakupu. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków.
1.4. Postanowienia Warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży oraz Warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim.

1.5. Treść Warunków handlowych może zostać zmieniona lub uzupełniona przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków handlowych.

1.6. Dla celów niniejszych Warunków handlowych, pod pojęciem usługi należy rozumieć zakup wstępu na pole golfowe w Ropicach.

2. Konto użytkownika

2.1 Na podstawie rejestracji Kupującego dokonanej na stronie internetowej, Kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. W celu rejestracji od Kupującego wymagane jest podanie następujących danych: członkostwo w Federacji; dane osobowe - imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer telefonu; dane dostępowe - e-mail, hasło użytkownika. Z poziomu interfejsu użytkownika (zwanego dalej "kontem użytkownika") Kupujący może zamawiać towary lub usługi.

2.2 Podczas rejestracji na stronie internetowej lub w aplikacji oraz podczas zamawiania towarów lub usług, Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest również zobowiązany do aktualizacji informacji podanych na koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany tych informacji. Informacje podane przez Kupującego na koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towarów lub usług będą uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.

2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta użytkownika.
2.4 Kupujący nie jest uprawniony do umożliwiania osobom trzecim korzystania z jego konta użytkownika.
2.5 Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 18 miesięcy lub jeśli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy zakupu (w tym Warunków handlowych).
2.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją sprzętu oraz oprogramowania Sprzedającego bądź też w związku z niezbędną konserwacją sprzętu oraz oprogramowania osób trzecich.

3. Zawarcie umowy kupna

3.1. W związku z faktem, iż Kupujący jest konsumentem, propozycją zawarcia umowy - ofertą, jest umieszczenie oferowanych towarów i usług na stronie internetowej i aplikacji sprzedającego. Umowa kupna-sprzedaży jest zawierana poprzez wysłanie przez Kupującego zamówienia (zamówienia) poprzez naciśnięcie przycisku zarezerwuj i zapłać.

3.2. Przed zawarciem Umowy Kupujący zapoznał się z niniejszymi Warunkami handlowymi, jak również  Zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Warunkiem zawarcia umowy jest bezwarunkowa akceptacja przez kupującego niniejszych Warunków, z którymi miał on możliwość zapoznania się, oraz zobowiązanie się do przestrzegania tych Warunków. Warunki handlowe wraz z załącznikami do tychże Warunków  stanowią integralną część Umowy zakupu. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności, brzmienie Umowy kupna ma pierwszeństwo przed brzmieniem Warunków handlowych.

3.3. Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych. Kupujący nie jest uprawniony do zmiany warunków oferty Sprzedającego w zamówieniu, nawet jeśli są to zmiany nieistotne.

3.4 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach lub usługach, włącznie z cenami poszczególnych towarów lub usług; ze względu na charakter sprzedawanych towarów lub usług i brak możliwości ich zwrotu, koszty zwrotu towarów lub usług do Sprzedającemu nie są uwzględnione w niniejszych warunkach. Ceny usług zawierają podatek od wartości dodanej i wszystkie powiązane opłaty. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedającego umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
3.5.    Informacje o cenie oraz towarach lub usługach podane przez Sprzedającego są wiążące, z wyjątkiem przypadku oczywistego błędu, np. gdy cena podana za towary lub usługi jest nieprawidłowa i błędna oraz znacznie różni się od ceny porównywalnych usług. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o tym fakcie.
3.6.    W związku z charakterem sprzedawanej usługi, interfejs internetowy sklepu nie zawiera informacji o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą, gdyż takie koszty nie są ponoszone. Informacje o takich kosztach podawane są przy towarach.
3.7.    Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził do zamówienia. Na tym etapie Kupujący ma możliwość zidentyfikowania i poprawienia błędów powstałych podczas wprowadzania danych przed złożeniem zamówienia.
3.8.    Informacje zawarte w zamówieniu są przez Sprzedającego uznawane za prawidłowe. Sprzedający potwierdzi Kupującemu fakt otrzymania zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Kupującego podany na koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej "adresem e-mail Kupującego").
3.9.    Sprzedający jest zawsze uprawniony do zwrócenia się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).
3.10.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówionej usługi w przypadku wyczerpania zapasów lub utraty zdolności Sprzedającego do realizacji zamówienia. Sprzedający powiadomi o tym fakcie Kupującego bez zbędnej zwłoki. Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia prawne lub odszkodowawcze wobec Sprzedającego w przypadku braku dostępnych terminów lub w sytuacji, gdy usługi nie są dostępne.
3.11.    Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków komunikowania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem ze środków komunikowania się na odległość w związku z zawarciem Umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty połączenia telefonicznego) ponosi Kupujący, przy czym nie różnią się one od stawki podstawowej.
3.12.    Składając zamówienie, Kupujący potwierdza, że Sprzedający udostępnił mu na swojej stronie internetowej oraz w niniejszych Warunkach wszystkie niezbędne informacje i komunikaty zgodnie z postanowieniami § 1811 do § 1820 Kodeksu cywilnego.

4. Cena usług i warunki płatności

4.1.    Kupujący może zapłacić Sprzedającemu cenę towaru lub usługi wyłącznie bezgotówkowo kartą płatniczą za pośrednictwem bramki płatniczej przy zamówieniu towaru lub usługi, w przypadku zamówienia usługi zawsze przed jej faktycznym wykonaniem.
4.2.    Ewentualne rabaty od ceny towarów lub usług świadczonych przez Sprzedającego na rzecz Kupującego nie mogą być ze sobą łączone..
4.3.    Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w stosunkach handlowych lub jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę - w odniesieniu do płatności dokonanych na podstawie Umowy kupna-sprzedaży. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Dokument podatkowy - faktura zostanie wystawiona Kupującemu przez Sprzedającego po dokonaniu zapłaty ceny towaru lub usługi i przesłany w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego. Zawierając umowę kupna, Kupujący wyraża zgodę na przesłanie faktury na adres elektroniczny Kupującego.

5. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

5.1.    Kupujący - konsument przyjmuje do wiadomości fakt, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego, jako konsument nie może odstąpić od umowy dotyczącej świadczenia usług, jeżeli zostały one wykonane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.
5.2.    Sprzedający informuje Kupującego, że oferowane przez niego usługi, które są objęte niniejszymi Warunkami, podlegają postanowieniom § 1837 litera j) Kodeksu cywilnego i w związku z tym Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.
5.3.    W przypadku zakupu towarów termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia otrzymania towarów lub od dnia otrzymania ostatniej dostawy towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części..
5.4.    W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy, Kupujący powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie przewidzianym na odstąpienie od umowy.
5.5.    W celu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży kupujący może skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedającego. Kupujący prześle odstąpienie od Umowy kupna-sprzedaży na adres e-mail lub adres korespondencyjny Sprzedającego, podany w niniejszych Warunkach. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie formularza.
5.6.    Kupujący, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu towar w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedającemu, również w przypadku, gdy ze względu na swój charakter towar ten nie może zostać odesłany pocztą w standardowym trybie.
5.7.    W przypadku gdy Kupujący odstąpi od umowy, Sprzedający zwróci Kupującemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, wszelkie otrzymane od Kupującego środki pieniężne, w tym koszty dostawy, w taki sam sposób, w jaki zostały mu one poprzednio przekazane. Sprzedający zwróci Kupującemu otrzymane środki pieniężne w inny sposób jedynie w przypadku, gdy Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
5.8.    Jeżeli jako sposób dostawy towarów Kupujący wybrał sposób inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu koszty dostawy towarów w kwocie równej najtańszemu oferowanemu przez Sprzedającego sposobowi dostawy..
5.9.    Jeśli Kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu otrzymanych środków, zanim Kupujący dostarczy mu towary lub udowodni, że wysłał towary do Sprzedającego..
5.10.    Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu towar nieuszkodzony, nieużywany i niezanieczyszczony oraz, o ile to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego zaliczenia roszczenia o odszkodowanie za uszkodzenie towaru na poczet roszczenia Kupującego dotyczącego zwrotu ceny zakupu.
5.11.    Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży z powodu wyprzedania zapasów, niedostępności towaru lub zaprzestania produkcji lub importu towaru przez producenta, importera lub dostawcę towaru. Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w zamówieniu oraz zwróci wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, otrzymane od Kupującego na podstawie umowy w ciągu 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy, w ten sam sposób, w jako zostały mu one przez Kupującego przekazane, bądź też w sposób określony przez Kupującego.

6. Prawa wynikające z wadliwego świadczenia

6.1.    Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego świadczenia są regulowane przez właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 oraz, biorąc pod uwagę fakt, że Kupujący jest konsumentem, a Sprzedający przedsiębiorcą, § 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego), w zakresie, w jakim odpowiada to charakterowi towarów lub usług stanowiących przedmiot sprzedaży..
6.2.    Sprzedający oświadcza, że:
a.    towary lub usługi mają cechy uzgodnione między stronami, a w przypadku braku umowy mają cechy opisane przez Sprzedającego lub oczekiwane przez Kupującego ze względu na charakter usługi i na podstawie prowadzonej przez niego reklamy,
b.    towary lub usługi nadają się do celu, dla którego Sprzedający deklaruje ich użycie lub dla którego usługi tego rodzaju są zazwyczaj wykorzystywane,
c.    towary lub usługi odpowiadają pod względem zakresu i jakości opisowi w momencie sprzedaży.
d.    towary lub usługi spełniają wymogi przepisów prawa.
6.3.    Ze względu na charakter usługi (§ 2167 litera d) Kodeksu cywilnego), Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek prawa z tytułu wady w rozumieniu postanowień § 2165 Kodeksu cywilnego.
6.4.    Jeżeli towar lub usługa posiadają wadę, Kupujący może domagać się dostarczenia nowego towaru lub usługi pozbawionej wady, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, jednakże gdy wada dotyczy jedynie części usługi, Kupujący może domagać się jedynie wymiany części usługi; jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, w szczególności jeżeli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, Kupujący jest uprawniony do bezpłatnego usunięcia wady. W przypadku towarów Kupującemu przysługuje prawo do naprawy, przy czym ze względu na jej charakter Kupującemu nie przysługuje prawo do naprawy usługi.
6.5.    Z uwagi na charakter świadczonej usługi Kupującemu nie przysługują żadne prawa wynikające z §2169 ustęp 2 Kodeksu cywilnego.
6.6.    Jeżeli Kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowych (zastępczych) towarów lub usług wolnych od wad lub do wymiany części towarów lub usług, może domagać się przyznania racjonalnego rabatu. Kupujący jest również uprawniony do otrzymania racjonalnego rabatu, jeśli Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć mu nowych (zastępczych) towarów lub usług wolnych od wad, jak również w przypadku, gdy Sprzedający nie usunie wady w rozsądnym terminie lub jeśli usunięcie wady spowodowałoby znaczne trudności dla konsumenta.
6.7.    Prawo wynikające z wadliwego świadczenia nie przysługuje Kupującemu, w przypadku gdy wiedział on o wadliwości towarów lub usług przed skorzystaniem z usługi lub gdy Kupujący sam spowodował wadę.
6.8.    Prawa z tytułu wadliwego świadczenia (reklamacja) są przez Kupującego zgłaszane w siedzibie Sprzedającego lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail info@beskydgolf.com. Za moment zgłoszenia reklamacji uznaje się moment, w którym Sprzedający otrzymał od Kupującego reklamację dotyczącą towaru lub korzystania z usług.
6.9.    Po wykryciu wady Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu bez zbędnej zwłoki.
6.10.    W przypadku zgłoszenia reklamacji Kupujący jest zobowiązany do udowodnienia zakupu towaru lub usługi.
6.11.    Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji, włącznie z usunięciem wady, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba że strony pisemnie uzgodnią dłuższy termin. Bezskuteczny upływ tego terminu uznaje się za istotne naruszenie umowy.
6.12.    W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupującemu przysługuje zwrot poniesionych przez niego koniecznych kosztów.

7. Anulowanie

7.1.    Warunki dotyczące anulowania obowiązują w przypadku anulowania rezerwacji czasu gry dokonanej pomiędzy Kupującym jako zamawiającym grę w golfa a operatorem pola golfowego, jak również Sprzedającym, jako podmiotem świadczącym usługę rezerwacji. Opłata za anulowanie jest naliczana od całkowitej wysokości zapłaconej kwoty. Opłata za anulowanie stanowi zwrot kosztów poniesionych przez operatora i usługodawcę w przypadku rezerwacji opłaconych z góry.
7.2.    Zamawiający przyjmuje do wiadomości fakt, że opłata za anulowanie stanowi sankcję za anulowanie umowy i koszt uiszczonej opłaty za grę, którą zawarł poprzez dokonanie wiążącej rezerwacji.
7.3.    W przypadku przedwczesnego zakończenia gry przez Kupującego bez winy operatora, operator za pośrednictwem Sprzedającego nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu nawet części opłaty zapłaconej za grę. Kupujący przyjmuje do wiadomości fakt, że część kwoty uiszczonej przez niego za przedwcześnie anulowane, opłacone z góry gry, stanowi roszczenie operatora o rekompensatę za poniesioną szkodę,  zgodnie z § 2330 ust. 2 Kodeksu cywilnego.
7.4.    Kupujący, który zakupi usługę na stronie internetowej Sprzedającego beskydgolf.com lub w aplikacji mobilnej Ropice Golf Resort, ureguluje płatność (opłatę za grę), może anulować swoją grę pod następującymi warunkami:
7.5.    Opłaty za anulowanie
a.    W przypadku anulowania przez Kupującego opłaconej z góry rezerwacji w terminie 72 godzin przed planowanym skorzystaniem z usługi, operator pola golfowego, za pośrednictwem Sprzedającego jako operatora usługi, zobowiązuje się do nieobciążania Kupującego żadną opłatą za anulowanie rezerwacji. Uiszczona opłata za usługę zostanie w całości zwrócona Kupującemu.
b.    W przypadku anulowania przez Kupującego opłaconej z góry rezerwacji w czasie krótszym niż 72 godziny od planowanego skorzystania z usługi, Operator Kursu, za pośrednictwem Sprzedającego jako usługodawcy, jest uprawniony do obciążenia Kupującego opłatą za anulowanie w wysokości 100% ceny zapłaconej za pośrednictwem bramki płatniczej Sprzedającego.
c.    Termin płatności opłaty za anulowanie jest uzależniony od terminu płatności anulowanych zarezerwowanych usług.
d.    Z istotnych przyczyn operator pola golfowego może wyrazić zgodę na zmianę zarezerwowanego terminu bez konieczności uiszczenia opłaty za anulowanie, jednakże decyzję dotyczącą powyższej kwestii podejmuje operator pola golfowego.

8.  Pozostałe prawa i obowiązki stron umowy

8.1.    Kupujący uzyskuje prawo do korzystania z usługi, płacąc pełną cenę zakupu takiej usługi.
8.2.    Sprzedający nie jest związany z Kupującym jakimikolwiek kodeksami postępowania w rozumieniu §1826 ustęp  1 punkt e) Kodeksu cywilnego.
8.3.    Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji konsumentów prowadzone jest przez Sprzedającego za pośrednictwem adresu elektronicznego info@beskydgolf.com. Sprzedający przesyła informację o rozstrzygnięciu reklamacji złożonej przez Kupującego na adres elektroniczny Kupującego.
8.4.    W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jako konsumentem, który to spór nie może zostać rozwiązany na drodze wzajemnego porozumienia zgodnie z punktem 7.5 Warunków handlowych, Kupujący jest uprawniony do złożenia wniosku o pozasądowe rozwiązanie takiego sporu do właściwego podmiotu zajmującego się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich, którym jest: Czeska Inspekcja Handlowa, Główny Inspektorat - Oddział ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2.
Konsument może również skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8.5.    Sprzedający jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności handlowej. Kontrolę działalności handlowej przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy urząd ds. działalności gospodarczej. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634, Dziennik Ustaw z roku 1992. o ochronie konsumentów, w obowiązującym brzmieniu.

9. Ochrona danych osobowych

9.1.    Informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć tutaj https://www.beskydgolf.com/zasady-zpracovani-osobnich-udaju

10. WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE

10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami/usługami lub działalnością Sprzedającego na adres elektroniczny Kupującego, jak również wyraża zgodę na wysyłanie przez Sprzedającego informacji handlowych na adres elektroniczny Kupującego..

10.2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie plików cookie na jego komputerze. W przypadku, gdy zakupu można dokonać na stronie internetowej, przy czym zobowiązania Sprzedającego wynikające z umowy kupna mogą zostać wypełnione bez przechowywania plików cookie na komputerze Kupującego, Kupujący w dowolnym momencie może wycofać zgodę udzieloną zgodnie z poprzednim zdaniem.

11. Doręczanie

11.1.    Kupującemu można dokonywać doręczeń na adres elektroniczny Kupującego.
11.2.    Koszty związane z doręczeniem ponosi Kupujący.
11.3.    Sposób doręczenia podany jest na stronie internetowej Sprzedającego.

12.Postanowienia końcowe

12.1.    W przypadku, gdy stosunek ustanowiony umową kupna-sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgadniają, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
12.2.    Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
12.3.    Umowa kupna-sprzedaży, włącznie z Warunkami handlowymi, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
12.4.    Na stronie internetowej www.beskydgolf.com można wypełnić przykładowy formularz odstąpienia od umowy.
12.5.    Dane kontaktowe Sprzedającego:

Adres korespondencyjny: budynek numer  415, 739 61 Ropice.
Adres poczty elektronicznej: info@beskydgolf.com
Telefon: +420 737 208 892.

Ropice, dnia 1.01.2024