Pozvánka na Valnou hromadu Beskydského golfového klubu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Prezident Beskydského golfového klubu z.s,

se sídlem Ropice 415, 739 61 Ropice

IČ 63699419,

svolává dle čl. V., odst. 1 platných stanov

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

 

která se bude konat v pondělí dne 26. března 2018, v 16:00 hod.

v klubovně v Ropici, č.p. 415

 

Program jednání Valné hromady:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti Valné hromady
  2. Volba orgánů Valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
  3. Schválení programu Valné hromady
  4. Schválení výroční zprávy o činnosti klubu a roční účetní závěrky hospodaření klubu za rok 2017, zpráva revizní komise Beskydského golfového klubu
  5. Schválení výše ročních členských poplatků na rok 2018
  6. Schválení hlavních směrů činnosti klubu, plánu hospodaření klubu na rok 2018 a schválení založení servisní společnosti pro potřeby klubu.
  7. Různé, diskuze

V Ropici dne 8. 3. 2018

v.r. Ing. Ján Moder

prezident

Beskydského golfového klubu z.s.